ДГ №35 "Щастливо детство"
Детска градина в град София, район Люлин 2

На 11.10.2022 г. Детска градина № 35 „Щастливо детство“ беше домакин на разяснителна кампания по Проект BG05M2OP001-3.005-0004  „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ от Дейност 5 “Провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за не допускане на дискриминация на проект “.  Срещата беше с времетраене 6 часа и присъстваха 62 броя участници.