ДГ №35 "Щастливо детство"
Детска градина в град София, район Люлин 2
Основно меню

История

 

 

 

Обединено детско заведение  „Щастливо детство” отваря врати на 22.03.1979 година и започва да гради своя имидж на желано място за много деца и техните родители . Новосформираният педагогически колектив заедно с амбициозния си директор – г-жа Гинка Кафеджиева, не се бои от предизвикателствата и посреща с усмивка и професионализъм малките възпитаници . Градината е с капацитет 6 градински и 4 яслени групи.

От 2010г. до 2021г. директор e г-жа Пепи Асенова.Действащ директор към момента е Юлия Георгиева. Създават се допълнителни условия за отглеждането на децата в осем градински и две яслени групи, като се открива  нова подготвителна група; преустройва се яслена в градинска група; обновяват се кухненския блок и физкултурния салон; реновират се всички санитарни възли. Открива се футболно игрище за физическо укрепване и закаляване на децата.

През 2018 година след основен ремонт  Детска градина 35 “Щастливо детство” е в нова сграда. Цветовото оформление и образователната среда на занималните  са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата .За психологическия и  физически комфорт  на малките възпитаници са осигурени разнообразни кътове за игра, аудиовизуална техника, подходящи за възрастта играчки, съвременни нагледни материали. За всяка група има изградена детска площадка със сертифицирани уреди за игра.

Педагогическият екип включва  специалисти с богат опит в предучилищното възпитание. Всички преподаватели и  медицински  сестри са с висше образование .Помощният персонал полага непрестанни грижи за осигуряването на безопасна и здравословна среда в отглеждането на децата от 2 до 7 годишна възраст.

В детската градина водещо начало в учебно-възпитателния процес е овладяването на знания, умения, отношения; създаване на положителна нагласа към заобикалящия ги свят; формиране на успешни личности и подготовка за първи клас.

Основните насоки в дейността на ДГ №35 са: свобода на избор, инициатива и творчество на децата и учителите, създаване на условия за природосъобразен, екологично оправдан и здравословен начин на хранене и живот, развитие на личностния потенциал, ранно откриване и развиване на интересите, способностите и заложбите на всички деца.